http://zefo.bip.chorzow.eu/index.php?id=155548511314657377

Pobierz Plik:

Majątek szkoły

Pobierz Plik:

Budżet szkoły, str.1

Pobierz Plik:

Budżet szkoły, str.2

Pobierz Plik:

Budżet szkoły, str.3

Pobierz Plik:

Budżet szkoły, str.4

Pobierz Plik:

Budżet szkoły, str.5 

Pobierz Plik:

Budżet szkoły, str.6 

Pobierz Plik:

Budżet szkoły, str.7

Pobierz Plik:

Sprawozdanie  opisowe  zbiorcze  za  2018r . 

                                               http://zefo.bip.chorzow.eu/index.php?id=155548511314657377                                          

Pobierz Plik:

sprawozdanie opisowe zbiorcze za 2017 r.

  Plan Finansowy na 2018 r.  Pobierz Plik:

(str1.pdf)

Pobierz Plik:

(str2.pdf)

Pobierz Plik:

(str3.pdf)

Pobierz Plik:

(str4.pdf)

Pobierz Plik:

(str5.pdf)

BIP

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH ZA 2017 R. 
 DOTACJE 
 Rozdział 80101
Wszystkie szkoły podstawowe otrzymały z budżetu państwa dotację celową na sfinanso-wanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Dotacja została zrealizowana w 98,8 %. Szkoła Podstawowa Nr 17 otrzymała z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych /książek niebędących podręcznikami/, do biblioteki szkolnej. Dotacja została zrealizowana w 100 %. W ramach zadań zleconych szkoły otrzymały środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja została wykorzystana w 96,8 %. Szkoły otrzymały również dotację celową na zakup tablic interaktywnych. Środki wykorzystano w 100 %. 
Rozdział 80103 
Szkoły, które mają w swojej strukturze oddziały zerówkowe: SP Nr 14, 17 i 37 otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i ich pochodnych w kwocie zł 6.690. Środki zostały wykorzystane w 90 % w wysokości zł 6.022. 
Rozdział 80110 
Szkoły otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych /książek niebędących podręcznikami/, do biblioteki szkolnej. Dotacja została zrealizowana w 100 %. W ramach zadań zleconych szkoły otrzymały środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja została wykorzystana w 90,2 %.
 Rozdział 80150 
W ramach zadań zleconych szkoła otrzymała środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja została wykorzystana w 72,5 %. 
Rozdział 85415                              
Szkoły otrzymały środki z budżetu państwa na udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Plan w łącznej wysokości w kwocie zł 46.415 został zrealizowany w 56,5 %, tj. w kwocie zł 26.249,71. 
 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 106.933,- zrealizowano w 95,2 %, tj. w kwocie zł 101.825,21, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł 62.295,38, odprawę pośmiertną w kwocie zł 7.146,98 i świadczenia BHP zł 32.382,85; 
Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 550,- został zrealizowany w 76,1 % w kwocie zł 422,98, na pomoc zdrowotną zł 231,98 i świadczenia BHP zł 191; 
Rozdział 80110 - plan roczny w wysokości zł 70.542,- zrealizowano w 99,2 %, tj. w kwocie zł 69.996,83, zgodnie z faktycznymi potrzebami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł 19.436,00, odprawę pośmiertną w kwocie zł 37.788,00 i świadczenia BHP zł 12.772,83; 
Rozdział 80146 – plan roczny w wysokości zł 503,- zrealizowano w 22,1 % w kwocie zł 111,00 na świadczenia BHP; 
Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 48.837,- zrealizowano w 80,1 %, tj. w kwocie zł 39.128,27 na świadczenia BHP zł 10.922,58 i wyżywienie personelu zł 28.205,69; 
 WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
 Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 37.958.244,- zrealizowano w 99 %, tj. w kwocie zł 37.576.540,88; kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 565.840,83 kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – zł 159.818,57 
Rozdział 80103 - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 319.040,- zrealizowano w 97,3 %, tj. w kwocie zł 310.278,68; kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 7.557,60 kwota wypłaconych odpraw emerytalnych - zł 11.336,40
 Rozdział 80110 - plan roczny w wysokości zł 18.828.593,- zrealizowano w 99,6 %, tj. w kwocie zł 18.760.772,59, kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 188.321,05 kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – zł 115.998,29 Rozdział 80146 - plan roczny w wysokości zł 314.377,- zrealizowano w 98,7 %, tj. w kwocie zł 310.147,74. 
Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 3.091.563,- zrealizowano w 97,5 %, tj. w kwocie zł 3.015.588,95; kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 15.833,55 
Rozdział 80150 – plan roczny w wysokości zł 14.254.064,- zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie zł 14.248.204,71; 
Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 11.700,- został zrealizowany w 100 % przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi; 
Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 8.800,- zrealizowano w 98,3 %, tj. w kwocie zł 8.649,50 na realizację programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży; - plan roczny w wysokości zł 665,- wykonano w 100 % na programy autorskie w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych; 
Rozdział 90002 – plan roczny w wysokości zł 347.994,- zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie zł 347.939,81; 
Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 3.400,- zrealizowano w 100 %; 
Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 2.700,- zrealizowano w 100 %. 
 WYDATKI BIEŻĄCE 
 Rozdział 75075 - plan roczny w wysokości zł 83.461,- zrealizowano w 97%, tj. w kwocie zł 80.957,80; środki wydatkowano na różne formy współpracy z zagranicą;
Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 8.310.780 zrealizowano w 97,8 %,tj. w kwocie zł 8.124.069,43. 
Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 56.671,- zrealizowano w 92,3 %, tj. w kwocie zł 52.301,58. 
Rozdział 80110 - plan roczny w wysokości zł 3.628.910,- zrealizowano w 98,1 %, tj. w kwocie zł 3.559.823,14. 
Rozdział 80146 - plan roczny w wysokości zł 396.183,- zrealizowano w 95,2 %, tj. w kwocie zł 377.184,59. 
Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 3.438.539,- zrealizowano w 92 %, tj. w kwocie zł 3.164.528,47. Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (93,1 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel i w paragrafie 4210 – zakup wyposażenia (75,9 %), którego wykonanie uzależnione jest od osiągniętych opłat za koszty przygotowania posiłków zbieranych od nie uczniów.
 Rozdział 80150 – plan roczny w wysokości zł 13.860,- został zrealizowany w 100 %. Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 300,- został zrealizowany w 100 % przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi;
Rozdział 85153 – plan roczny w wysokości zł 48.324,- zrealizowano w 100 %,na kampanie profilaktyczno-edukacyjne na zwalczanie narkomanii; 
Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 53.561,- zrealizowano w 99,6 %, tj. w kwocie zł 53.362,87 na działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych; 
Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 250.360,- zrealizowano w 96,2 % na dofinansowanie wyjazdów uczniów na zieloną szkołę, na organizację rajdu chorzowskich szkół i Beskidzkiego rajdu uczniowskiego. 
Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 87.566,- zrealizowano w 99,9 % na realizację programów w zakresie kultury; 
Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 78.990,- zrealizowano w 99,3 %, tj. w kwocie zł 78.449,56 na realizację programów w zakresie sportu, zakup sprzętu sportowego przez placówki oświatowe i organizację spartakiady przedszkolaków. 
 WYDATKI MAJĄTKOWE SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2017 rok – zestawienie zbiorcze rozdziału 80101
 1. Nazwa zadania: wg tabeli 2. Numer zadania: 3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia: wg tabeli 4. Poniesione wydatki: Placówka Nazwa zadania § Sposób finansowania Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania SP Nr 1 Kserokopiarka 6060 środki budżetowe 6.000 6.000,00 SP Nr 2 Adaptacja pomieszczeń w związku z reformą oświatową – zadanie nr 024083 6050 środki budżetowe 222.018,07 75.500,00 34,0 % SP Nr 13 Adaptacja pomieszczeń w związku z reformą oświatową 6050 środki budżetowe 16.360,00 16.359,00 100,0 % SP Nr 18 Adaptacja pomieszczeń w związku z reformą oświatową 6050 środki budżetowe 17.206,00 17.197,10 93,3 % SP Nr 22 Adaptacja pomieszczeń w związku z reformą oświatową 6050 środki budżetowe 3.690,00 3.690,00 100,0 % SP Nr 29 Zestaw komputerowy 6060 środki budżetowe 4.000 SP Nr 32 Kserokopiarka 6060 środki budżetowe 5.500 5.500,00 5.500,00 100,0 % SP Nr 38 Zmywarka do naczyń 6060 środki budżetowe 5.000,00 5.000,00 100,0 % ZSS Nr 1 Pompa i urządzenie sterujące na basem 6060 środki budżetowe 5.000 5.000 ZSI Adaptacja pomieszczeń w związku z reformą oświatową 6050 środki budżetowe 14.946,00 14.945,14 100,0 % Razem: 25.500 290.720,07 138.191,24 45,1 % 5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy: Zwiększenia w trakcie roku spowodowane zostały z adaptacją pomieszczeń w związku z reformą oświatową. Pozostałe zwiększenia były zgodne z bieżącymi potrzebami szkół w ramach wymiany starego na nowy sprzęt lub sprostaniu wymagań wynikających z obowiązujących przepisów. 6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli 7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania: SP Nr 1 – nie było potrzeby zakupu nowej kserokopiarki; plan założono na wypadek awarii starej; SP Nr 2 – zadanie nie zostało w pełni zrealizowane w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, utrudniającymi prace budowlane; SP Nr 29 – środki zostały przesunięte na § 4240 na zakup wyposażenia do pracowni dydaktycznych dla uczniów; ZSSP Nr 1 – środki zostały przesunięte na § 4260 – zakup energii. 8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli 
 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2017 rok – zestawienie zbiorcze rozdziału 80110 1. Nazwa zadania: wg tabeli 2. Numer zadania: 3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia: wg tabeli 4. Poniesione wydatki: Placówka Nazwa zadania § Sposób finansowania Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Gim Nr 8 Adaptacja pomieszczeń w związku z reformą oświatową 6060 Środki budżetowe 22.764 22.763,13 100,0 % Gim Nr 10 Klimatyzator 6060 Środki budżetowe 4.500 5.043 5.043,00 100,0 % AZSO Nr 2 Adaptacja pomieszczeń w związku z reformą oświatową 6060 Środki budżetowe 166.765 166.752,27 100,0 % ZSSP Nr 2 Klimatyzator 6060 Środki budżetowe 4.696 4.695,57 100,0 % Razem 4.500 32.503 32.501,70 100,0 % 5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy: Zwiększenia w trakcie roku spowodowane zostały z adaptacją pomieszczeń w związku z reformą oświatową. 6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli 7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania: 8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli 
 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2017 rok – zestawienie zbiorcze rozdziału 80148 1. Nazwa zadania: wg tabel 2. Numer zadania: 3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia: wg tabeli 4. Poniesione wydatki: Placówka Nazwa zadania § Sposób finansowania Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania SP Nr 10 Obieraczka do ziemniaków 6060 Środki budżetowe 6.000 6.000 5.596,10 100,0 % SP Nr 12 Modernizacja wyciągu w kuchni 6050 Środki budżetowe 9.974 9.974 9.953,27 100,0 % SP Nr 14 Zmywarka do naczyń 6060 Środki budżetowe 6.482 6.482 6.400,00 100,0 % SP Nr 24 Piec konwekcyjno – parowy 6060 Środki budżetowe 18.450 SP Nr 25 Zmywarka z wyparzaczem 6060 Środki budżetowe 9.640 9.640 9.638,28 100,0 % SP Nr 34 Robot wieloczynnościowy 6060 Środki budżetowe 8.000 8.000 7.000,00 87,5 % SP Nr 37 Robot planetarny Obieraczka do ziemniaków 6060 Środki budżetowe 5.675 5.902 5.675 5.902 5.675,00 5.895,00 100,0 % 99,9 % ZSS Nr 1 Patelnia elektryczna 6060 Środki budżetowe 5.000 4.851 4.850,41 100,0 % ZSSP Nr 3 Obieraczka do ziemniaków 6060 Środki budżetowe 5.000 5.000 4.946,57 98,9 % ZSO Nr 2 Kotleciarka 6060 Środki budżetowe 7.400 7.478 7.477,72 100,0 % Razem: 75.123 56.524 55.008,06 97,3 % 5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy: SP Nr 24 – środki zostały przesunięte na zakup pracowni fizyko-chemicznej. 6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli 7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania: 8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli 
REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Wykaz szkół realizujących projekty wg numerów zadań w 2017 r.: Szkoła Podstawowa Nr 1 zadanie nr: 009175 Szkoła Podstawowa Nr 2 zadanie nr: 009156 Szkoła Podstawowa Nr 10 zadanie nr: 009175 Szkoła Podstawowa Nr 15 zadanie nr: 009175 Szkoła Podstawowa Nr 18 zadanie nr: 009162 Szkoła Podstawowa Nr 22 zadanie nr: 009175 Szkoła Podstawowa Nr 37 zadanie nr: 009165 Szkoła Podstawowa Nr 37 zadanie nr: 009178 Szkoła Podstawowa Nr 39 zadanie nr: 009175 Szkoła Podstawowa Nr 10 zrealizowała zadanie nr: 009175 w ramach realizacji projektu polsko-niemieckiej szkolnej wymiany młodzieży Chorzów – Sittensen. Sprawozdania z realizacji projektów szkoły sporządziły indywidualnie i stanowią załączniki w formie papierowej do niniejszego opracowania. 
 REALIZACJA DOCHODÓW Rozdział 80101 W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły podstawowe za 2017 r. zrealizowały zł 110.225,89, tj. 85,2 % planu, z czego: - par. 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – w kwocie zł 261,- bez planu; - par. 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za niedopełnienie obowiązku szkolnego - w kwocie zł 23,20 bez planu; - par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji szkolnych – 2.652,00 zł, tj. 67,9 % planu, - par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania w szkołach - zł 7.723,24, tj. 96,9 % planu, - par. 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu w kwocie zł 62.586,00 , tj. 76,2 % planu, - par. 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie zł 6.557,97 bez planu, - par. 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie zł 340,00, tj. 200 % planu, - par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – razem wykonanie wyniosło zł 30.082,42, tj. 85,2 % planu, z czego: * zł 10.612,49 wpływy za media z racji użytkowania mieszkania w szkołach, * zł 10.349,00 prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, * zł 1.265,56 korekty faktur za gaz z PGNiG, dotyczące zużyć 2016 r. * zł 2.978,38 zwroty z ZUS z tytułu rozliczenia konta składek * zł 4.171,19 wpłaty uczniów za zagubione podręczniki szkolne * zł 705,80 odprowadzenie podatku vat z tytułu rozliczenia Rozdział 80110 W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, gimnazja w 2017 r. zrealizowały zł 18.773,16, tj. 94,3 % planu, z czego: - par. 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – w kwocie zł 339,- bez planu; - par. 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za niedopełnienie obowiązku szkolnego - w kwocie zł 11,60 bez planu; - par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji szkolnych – 1.674,00 zł, tj. 73,4 % planu, - par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania w szkołach - zł 8.189,69, tj. 62,3 % planu, - par. 0830 – wpływy z usług – błędnie wykazany wpływ, zamiast w rozdziale 80148, - par. 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zł 1.174,44 bez planu, - par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło zł 7.220,37, tj. 161,1 %, z czego: * zł 3.676,00 prowizja płatnika, * zł 2.392,82 zwroty z ZUS z tytułu rozliczenia konta składek * zł 346,60 wpłaty uczniów za zagubione i zniszczone podręczniki, * zł 804,95 wpływy za media z racji użytkowania mieszkania w szkole. - par. 2910 – wpływy ze zwrotu dotacji – wykonanie wyniosło zł 116,00 bez planu; zwrot niewykorzystanej dotacji za podręczniki w Gim Nr 5. 
 Rozdział 80148 W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły za 2017 r. zrealizowały zł 2.437.554,61 tj. 82,4 % planu, z czego: - § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne zł 166.761,61 tj. 73,2 % planu przez nieuczniów - § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi zł 2.270.364,23 tj. 84,0 % planu do kotła” - § 0920 pozostałe odsetki zł 423,77 bez planu - § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zł 5,00 bez planu 
 WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki: 1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 2/ Szkoła Podstawowa Nr 12 3/ Szkoła Podstawowa Nr 13 4/ Szkoła Podstawowa Nr 14 5/ Szkoła Podstawowa Nr 15 6/ Szkoła Podstawowa Nr 17 7/ Szkoła Podstawowa Nr 24 8/ Szkoła Podstawowa Nr 25 9/ Szkoła Podstawowa Nr 29 10/ Szkoła Podstawowa Nr 32 11/ Szkoła Podstawowa Nr 34 12/ Szkoła Podstawowa Nr 37 13/ Zespół Szkół Sportowych Nr 1 do 31.08.2017 r. 14/ Zespół Szkół Sportowych Nr 2 do 31.08.2017 r. 15/ Zespół Szkół Integracyjnych do 31.08.2017 r. 16/ Gimnazjum Nr 1 do 31.08.2017 r. 17/ Gimnazjum Nr 2 do 31.08.2017 r. 18/ Gimnazjum Nr 4 do 31.08.2017 r. 19/ Gimnazjum Nr 5 do 31.08.2017 r. 20/ Gimnazjum Nr 8 do 31.08.2017 r. 21/ Gimnazjum Nr 10 do 31.08.2017 r. 22/ Szkoła Podstawowa Nr 2 od 01.09.2017 r. 23/ Szkoła Podstawowa Nr 5 od 01.09.2017 r. 24/ Szkoła Podstawowa Nr 10 od 01.09.2017 r. 25/ Szkoła Podstawowa Nr 18 od 01.09.2017 r. 26/ Szkoła Podstawowa Nr 21 od 01.09.2017 r. 27/ Szkoła Podstawowa Nr 22 od 01.09.2017 r. 28/ Szkoła Podstawowa Nr 38 od 01.09.2017 r. 29/ Szkoła Podstawowa Nr 39 od 01.09.2017 r.
 Rozdział 80101 Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych: 1/ darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych zrealizowano zgodnie z zapisami w akcie darowizny - SP Nr 1 zł 3.000,- na zakup zestawu edukacyjnego do nauki programowania, - SP Nr 2 zł 1.000,- na zakup pomocy dydaktycznych do klas I, - SP Nr 39 zł 5.000,- na bieżącą działalność szkoły. 2/ odszkodowania za uszkodzone mienie będące w zarządzie placówek wykorzystane zostały na odtworzenie poniesionych strat w kwocie: SP Nr 12 zł 2.333,60 SP Nr 13 zł 2.893,01 SP Nr 14 zł 1 176,14 SP Nr 25 zł 2.567,67 SP Nr 29 zł 1.652,68 SP Nr 32 zł 4.546,30 SP Nr 34 zł 21.215,49 Uzyskane dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących, w szczególności wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, mediów, usług remontowych i podatku vat oraz zakupów inwestycyjnych. W ramach pozostałych dochodów Szkoła Podstawowa Nr 5 z tytułu prowadzenia nauki pływania osiągnął kwotę zł 54.328,87. 
Rozdział 80110 Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych: 1/ darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych w kwocie zł 2.226,01 zrealizowano zgodnie z zapisami w akcie darowizny - na doposażenie kuchni w Gimnazjum Nr 5. Pozostałe uzyskane dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących, w szczególności wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, mediów, usług remontowych i podatku vat. Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to w szczególności prowizje uzyskane od podmiotów gospodarczych, współorganizowanie imprez w MDK Batory. 
 INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za 2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 
 INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie: Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym szkół - Rb-N za 2017 r. Placówka Tytułem Dochody budżetowe WRD Razem dochody SP Nr 01 wpłaty za żywienie 2 469,94 2 469,94 SP Nr 02 wpłaty za żywienie 1 907,11 1.907,11 SP Nr 05 wpłaty za żywienie nauka pływania 7 696,40 3 962,08 11 982,48 wynajem 324,00 SP Nr 10 wpłaty za żywienie 468,00 468,00 SP Nr 12 wpłaty za żywienie 1 470,95 1 470,96 Wynajem 0,01 SP Nr 13 wpłaty za żywienie 1 260,44 1 848,65 wynajem 588,21 SP Nr 14 wpłaty za żywienie 437,54 437,54 SP Nr 17 wpłaty za żywienie 282,33 1 844,74 wynajem 1 482,41 80,00 SP Nr 18 wpłaty za żywienie 72,00 72,00 SP Nr 21 Wpłaty za żywienie 0,15 21,75 Wynajem 21,60 SP Nr 24 wpłaty za żywienie 3 398,94 3 424,94 Duplikaty 26,00 SP Nr 25 wpłaty za żywienie 161,00 161,00 SP Nr 29 wpłaty za żywienie 885,05 3 270,55 wynajem 2 385,50 SP Nr 32 wpłaty za żywienie 469,00 469,00 SP Nr 33 żywienie 724,62 724,62 SP Nr 38 wpłaty za żywienie 641,00 837,80 wynajem 196,80 SP Nr 39 wpłaty za żywienie 1 385,55 1 385,55 Razem: 24 513,81 7 558,20 32.072,01 W trakcie 2017 r. placówki dokonały umorzenia należności wymagalnych: - na które w latach wcześniejszych dokonano odpisu aktualizującego, tj.: SP Nr 25 2.625,00 - bez wcześniejszego odpisu aktualizującego, tj.: SP Nr 13 641,52 W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności. 

Copyright (c)2019, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 168959
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem